Safeguarding

We are fully committed to safeguarding our pupils and promoting the welfare of children and young people. Young people are most likely to be successful academically if they feel secure in their environment. Safeguarding themes form an integral part of the PSHE programme and school assemblies.

Our Child Protection Policy provides clear direction regarding our expectations in dealing with child protection issues. It also makes clear the school’s commitment to the development of good practice and sound procedures, to ensure that child protection concerns and referrals may be handled sensitively, professionally and always prioritise the needs of our pupils.

All our staff receive comprehensive annual Child Protection and Safeguarding training and are fully aware of the protocols and procedures for passing on concerns within school. If members of the school or local community have any concerns about the welfare of a child in the school, they must pass them on to the School Child Protection Team.

At Cwmtawe Community School the Designated Child Protection Officer is Mrs G. Morgan and the Deputy Child Protection Officer is Mr. P. Rogers.

What is safeguarding?

Safeguarding is the action that is taken to promote the welfare of children and protect them from harm. Safeguarding involves the whole community in keeping all children safe.

Safeguarding means:

Child protection is a central part of safeguarding and promoting welfare. It is the process of protecting individual children identified as either suffering or at risk of suffering significant harm as a result of abuse or neglect.

There are four main areas of child abuse:

Further details are contained within our Child Protection & Safeguarding Policy which is available on our Policies page.

Diogelwch

Rhoddwn flaenoriaeth i ddiogelwch ein disgyblion ac i hyrwyddo lles ein plant a phobl ifanc. Bydd pobl ifanc yn fwy tebygol o lwyddo yn academaidd os ydynt yn teimlo’n ddiogel yn eu hamgylchedd. Mae themâu diogelwch yn rhan annatod o’n rhaglen fugeiliol ac o’n gwasanaethau ysgol.

Mae ein polisi diogelwch plant yn darparu cyfeiriad clir i ni wrth osod disgwyliadau yn trafod materion diogelwch plant. Mae’n amlinellu ymroddiad yr ysgol i ddatblygu ymarfer da a threfniadaeth gadarn, i sicrhau bod materion gofal plant a throslwyddiadau yn cael eu trafod yn sensitif, yn broffesiynol a phob amser yn blaenoriaethu anghenion ein disgyblion.

Mae pob aelod o staff yn derbyn hyfforddiant blynyddol llawn ar Ofal a Diogelwch Plant ac maent yn llwyr ymwybodol o’r drefniadaeth ynglyn a throslwyddo pryderon o fewn yr ysgol. Os oes gan aelodau o’r ysgol neu gymuned leol bryderon am les plentyn yn yr ysgol, rhaid iddynt eu cyfleu i’r Tim Gofal Plant yn yr ysgol.

Yn Ysgol Gymunedol Cwmtawe ein Swyddog Gofal Plant yw Mrs. G. Morgan a’r Dirpwy Swyddog Gofal Plant yw Mr. P. Rogers.

Beth yw diogelwch?

Diogelwch yw’r weithred sy’n digwydd i hyrwyddo lles plant a’u diogelu rhag niwed. Mae diogelwch yn ymwneud â’r gymuned gyfan yn ei rol o gadw pob plentyn yn ddiogel.

Mae diogelwch yn golygu:

 

Mae gofal plant yn rhan annatod o ddiogelwch a hyrwyddo lles. Dyma’r broses o ddiogelu plant unigol sydd nail ai’n dioddef neu mewn risg o ddioddef niwed difrifol o ganlyniad i gamdrin neu esgeulustod.

Mae pedwar prif faes o gamdrin plant:

 

Gellir cael mwy o fanylion ar ein Polisi Diogelwch Plant.

To The Top
I'r Top