School Meals

The school has a high specification kitchen area with a dedicated team of catering staff. They ensure pupils have a wide range of hot, nutritious meals every day.

In addition, pupils also have access to vending machines and a tuck shop to purchase filled rolls and baguettes, spring water and juices.

The canteen menu is rotated throughout a two-week cycle to provide a range of options to suit everyone.

All meals are freshly prepared each day, using local suppliers and fine quality ingredients.

The canteen is regularly assessed by the Food Standards Agency and consistently achieves the coveted 5* rating.

fhrssticker5

Cashless Catering

Cwmtawe operates a cashless catering system. Parents are able to set up an online account with ParentPay and allocate funds for school meals and school trips. Parents may also view their child’s purchases to ensure they are eating appropriate meals every day.

Alternatively, pupils may pay cash into a payment point in the school, or even utilise Pay Points in the local community.

Pupils entitled to free school meals are automatically allocated a daily allowance in the cashless system.

Prydiau Ysgol

Mae gan yr ysgol gegin o’r radd flaenaf gyda thîm gwych o staff arlwyo. Maent yn sicrhau bod disgyblion yn cael amrywiaeth eang o brydau bwyd twym a maethlon bob dydd.

Ar ben hyn, gall disgyblion ddefnyddio peiriannau a mynd i siop fach i brynu roliau neu faguettes wedi eu llenwi, dwr ffynnon a sudd.

Mae bwydlen y ffreutur yn cylchdroi bob pythefnos i ddarparu amrywiaeth o ddewisiadau at ddant pawb.

Paratoir pob pryd o fwyd yn ffres yn ddyddiol, gan ddefnyddio cyflenwyr lleol a bwyd o’r ansawdd uchaf.

Caiff y ffreutur ei asesu yn rheolaidd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ac mae’n gyson yn derbyn y Wobr 5*.

Arlwyo di-Arian

Mae Cwmtawe yn gweithredu sustem arlwyo dim arian. Gall rhieni sefydlu cyfrif ar lein gyda ParentPay and thalu arian am brydau ysgol a thripiau ysgol. Gall rhieni hefyd weld beth brynodd y plentyn i sicrhau ei fod yn bwyta prydau addas bob dydd.

Fel arall, gall disgyblion dalu cyllid i bwynt talu yn yr ysgol, neu hyd yn oed ddefnyddio Pwyntiau Talu yn y gymuned leol.

Mae disgyblion sydd â hawl i dderbyn prydau bwyd am ddim yn derbyn canran dyddiol o arian yn y sustem di-arian yn awtomatig.

To The Top
I'r Top