Key Stage 3 Curriculum

Our key stage 3 curriculum is designed to build on pupils’ knowledge, skills and understanding gained throughout primary school. As soon as your child starts with us, we begin the process of preparing them to excel in their GCSE examinations and develop the social and emotional skills to thrive in the world of work. 

 

Pupil Grouping

On entry in Year 7, pupils are broadly grouped by ability. The structure is designed to give pupils the additional targeted support they need to achieve and move pupils into more challenging groups over the course of key stage 3. 

Mixed groups

Pupils are in mixed ability groups. Some pupils will be identified and provided with additional support for literacy and numeracy.

Nurture group

Pupils are supported in a small group with a high adult to pupil ratio. 

 

All pupils are assigned a GCSE target grade in the first term after they start at Cwmtawe. This grade is based on a wide range of data, including national test scores, CAT tests taken early in the autumn term, Suffolk Reading Test and spelling tests. 

Parents of pupils within groups that are receiving additional literacy and numeracy support are invited to an additional parents evening around Christmas time. This gives you the opportunity to ask questions and see the techniques used in school to support your child. By using similar techniques at home, this can raise achievement and progression.

 

Year 7

In Year 7, pupils study a wide range of subjects including English, Mathematics, Science, Religious Studies, Welsh, Art, Design Technology, Drama, Geography, History, ICT, French and/or German, Music, PSHE, Physical Education and Games. Some pupils will also receive additional literacy and numeracy sessions.

 

Year 8

In Year 8, pupils continue to study a comprehensive range of subjects including English, Mathematics, Science, Religious Studies, Welsh, Art, Design Technology, Drama, Geography, History, ICT, French and/or German, Music, PSHE, Physical Education and Games. Some pupils will also receive additional literacy and numeracy sessions.

 

In March of Year 9 pupils will start the process of choosing their 'options' for GCSE.

More detail is available on the Key Stage 4 page.

 

Skills Development

Throughout the curriculum, pupils are given opportunities to develop their literacy, numeracy, thinking skills and digital competence skills in a wide range of contexts. They are assessed on these skills in different subjects and given feedback on areas which they may improve on.  

 

 

Cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3

Bwriad ein cwricwlwm yng nghyfnod allweddol 3 yw adeiladu ar y wybodaeth, y sgiliau a dealltwriaeth disgyblion o’r ysgol gynradd. Cyn gynted ag y bydd eich plentyn yn dechrau gyda ni byddwn yn cychwyn y broses o’u paratoi ar gyfer llwyddo yn eu arholiadau TGAU ac i ddatblygu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol fydd yn sicrhau lwyddiant yn y byd gwaith.

Grwpio Disgyblion

Wrth gyrraedd Blwyddyn 7, rhoddir disgyblion mewn grwpiau eang o ran gallu. Bwriad y strwythur yw rhoi cefnogaeth benodol ychwanegol i ddisgyblion i lwyddo ac i symud disgyblion i rwpiau mwy heriol dros gyfnod allweddol 3.

Bandiau Uchaf Targedau TGAU A*-D.
Bandiau Pontio

Targedau TGAU o C/D/E.

Mae’r disgyblion yn derbyn cefnogaeth ychwanegol ym mathemateg/rhifedd.

Bandiau Canol

Graddau targed o D/E.

Mae’n bosib y bydd angen cefnogaeth ychwanegol ar ddisgyblion yn Saesneg/llythrennedd a mathemateg/rhifedd i’w galluogi i lwyddo.

Grwp AAA  Cefnogir disgyblion mewn grwp bach gyda chyfradd uchel o oedolion yn eu helpu.

Rhoddir gradd darged TGAU i bob disgybl yn ystod eu tymor cyntaf yn Ysgol Cwmtawe. Sylfaenir y radd ar ddata eang, yn cynnwys asesiadau athrawon yng nghyfnod allweddol 2, sgoriau profion cenedlaethol, profion CAT a wnaethpwyd ddechrau’r hydref, Profion Darllen Suffolk ynghyd â phrofion sillafu.

Gwahoddir rhieni disgyblion o fewn grwpiau sy’n derbyn cefnogaeth llythrennedd a rhifedd ychwanegol i noson rieni arbennig tua adeg Nadolig. Rhydd gyfle i chi ofyn cwestiynau a gweld y technegau a ddefnyddir gan yr ysgol i gefnogi eich plentyn. Trwy ddefnyddio technegau tebyg adref gellir codi cyrhaeddiad a hyrwyddo cynnydd eich plentyn.

Blwyddyn 7

Ym mlwyddyn 7, mae disgyblion yn astudio rhychwant eang o bynciau, sy’n cynnwys Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol, Cymraeg, Celf, Technoleg, Drama, Daearyddiaeth, Hanes, Technoleg Gwybodaeth, Ffrangeg a/neu Almaeneg, Cerddoriaeth, Addysg Fugeiliol, Addysg Gorfforol a Chwaraeon. Mae disgyblion mewn rhai dosbarthiadau hefyd yn derbyn gwersi llythrennedd a rhifedd ychwanegol.

Blwyddyn 8

Ym mlwyddyn 8 mae disgyblion yn parhau i astudio rhychwant eang o bynciau gan gynnwys Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol, Cymraeg, Celf, Technoleg, Drama, Daearyddiaeth, Hanes, Technoleg Gwybodaeth, Ffrangeg a/neu Almaeneg, Cerddoriaeth, Addysg Fugeiliol, Addysg Gorfforol a Chwaraeon. Mae disgyblion mewn rhai dosbarthiadau hefyd yn derbyn gwersi llythrennedd a rhifedd ychwanegol.

Blwyddyn 9

Ym mlwyddyn 9 mae disgyblion yn astudio rhychwant eang o bynciau gan gynnwys Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol, Cymraeg, Celf, Technoleg, Drama, Daearyddiaeth, Hanes, Technoleg Gwybodaeth Ffrangeg a/neu Almaeneg, Cerddoriaeth, Addysg Fugeiliol, Addysg Gorfforol a Chwaraeon. Mae disgyblion mewn rhai dosbarthiadau yn derbyn gwersi rhifedd ychwanegol.
Ym mis Ionawr Blwyddyn 9 mae disgyblion yn dechrau’r broses o ddewis eu hopsiynau yn barod ar gyfer cyfnod allweddol 4. Mae’r amserlen yn ‘symud ymlaen’ tua mis Mai i ddechrau astudio eu dewis bynciau. Ceir mwy o fanylion ar y dudalen cyfnod allweddol 4.

Datblygu sgiliau

Trwy gydol y cwricwlwm rhoddir cyfle i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol mewn cyd-destunau eang. Maent yn cael eu hasesu yn y sgiliau hyn mewn gwahanol bynciau a rhoddir adborth iddynt ar sut i wella.

 

To The Top
I'r Top