Outstanding Teacher Programme

We aim for every lesson to be excellent to ensure our pupils achieve the best possible outcomes. To enable us to achieve this, we invest in our teachers and have developed the Outstanding Teacher Programme across the ERW region, in conjunction with OLEVI and University of Wales Trinity St David.

The programme inspires and motivates staff to try out new approaches and become reflective practitioners, giving them the opportunity to discuss and share good practice with colleagues within Cwmtawe and from other schools.

The programme builds on the key areas of the Teaching and Learning model in every learning experience. It covers a range of topic areas, looking at the theories for learning and pedagogical approaches whilst sharing a range of techniques and tips for the classroom including:

 

To date, we have trained and developed over 100 teachers from various schools across South West Wales. If you are interested and want to find out more about the OTP and ITP programmes, contact Miss M. Edwards at the school.

 

Rhaglen Addysgu Rhagorol

Anelwn at sicrhau bod pob gwers yn ardderchog er mwyn sicrhau bod ein disgyblion yn ennill y canlyniadau gorau. Er mwyn cyflawnu hyn, buddsoddwn y nein hathrawon ac rydym wedi datblygu’r Rhaglen Addysgu Rhagorol ar draws ardal ERW, mewn cydweithrediad ag OLEVI a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae’r rhaglen yn ysbrydoli staff i arbrofi gyda thechnegau newydd a bod yn athrawon myfyriol, gan roi cyfle iddynt drafod a rhannu ymarfer da gyda chydweithwyr o fewn Cwmtawe ac o ysgolion eraill.

Mae’r rhaglen yn adeiladu ar feysydd allweddol o Addysgu a Dysgu ym mhob profiad dysgu. Mae’n ymdrin a rhychwant o benawdau gan edrych ar y theori o ddysgu a dulliau pedagogiol tra’n rhannu amrywiaeth o dechnegau yn y dosbarth, gan gynnwys:

 

Hyd yn hyn rydym wedi hyfforddi a datblygu dros 100 athro o amrywiol ysgolion ar draws De Orllewin Cymru. Os oes gennych ddiddordeb ac yn dymuno cael mwy o wybodaeth am y rhaglenni OTP ac ITP, cysylltwch a Miss M. Edwards yn yr ysgol.

To The Top
I'r Top