Welcome

On behalf of the pupils, staff and governing body I would like to welcome you to Cwmtawe Community School. We have an excellent reputation for our quality of education built over a long period of time.

Our focus is on hard work and working as a team. This embedded culture leads to outcomes for all pupils to be proud of, both within and outside the classroom. We are immensely proud of the achievements of all our pupils, as I am sure you will see throughout this website.

The school has facilities which are second to none. This allows pupils to maximise the opportunities on offer to develop their individual aptitudes and interests. We are also incredibly proud of the quality of our teaching and support staff. They maintain consistently high expectations of all pupils and work tirelessly to ensure everyone achieves their potential.

However, don’t take my word for it. If you are thinking of joining us I would encourage you to visit the school for an informal discussion and to see for yourself.

 

Mr. C. L. Hitchings
Headteacher

Croeso

Ar ran y disgyblion, y staff a’r corff llywodraethol hoffwn eich croesawu i Ysgol Gymunedol Cwmtawe. Ers blynyddoedd, mae gennym enw da am gynnig addysg o’r ansawdd uchaf.

Ein blaenoriaeth yw gwaith caled a chydweithio fel tîm. Y diwylliant creiddiol hwn sy’n creu canlyniadau y gall pob disgybl ymfalchio ynddynt, o fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth. Rydym yn falch o lwyddiannau pob disgybl, fel y gwelwch ar y wefan hon.

Mae gan yr ysgol adnoddau heb eu hail. Maent yn caniatau i ddisgyblion fanteisio ar gyfleoedd i ddatblygu eu diddordebau a’u talentau personol. Rydym hefyd yn ymfalchio yn ansawdd ein staff addysgu a’n staff cefnogol. Mae ganddynt ddisgwyliadau uchel o bob disgybl ac maent yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod pawb yn cyrraedd eu potensial.

Fodd bynnag, nid oes rheidrwydd arnoch dderbyn fy ngair i am hyn. Os ydych yn ystyried ymuno â ni buaswn yn eich hannog i ymweld â ni am drafodaeth anffurfiol ac i weld yr ysgol.

 

Mr. C. L. Hitchings
Prifathro

To The Top
I'r Top