Pastoral Support

Although our primary purpose as school is to educate our pupils, it is essential that they are ready to learn. As we all know, various issues affect our ability to perform well, especially if we are worried or concerned. In Cwmtawe, we pride ourselves on very high levels of pastoral care.

On entry, every pupil is assigned to a form. In most cases, they will stay in this form with the same form tutor throughout their time in school. The form tutor is the first line of support for pupils and meets with them twice a day for registration.

Our Heads of Year and Assistant Heads of Year lead the form tutors and oversee the entire year group. In most cases, this involves looking after around 260 pupils. Each year group has its own unique ‘communal area’, which is their home for the five years at school. The year team monitor progress, wellbeing, attitudes to learning, standards of uniform and appearance, behaviour, attendance and punctuality. More importantly, they offer regular praise and support to ensure each and every pupil maximises their potential.

To ensure we are able to support our pupils well, we rely heavily on strong links between home and school. If parents/carers are concerned or able to provide information to help us better support their child, then please telephone the relevant Head of Year immediately.

 

Pastoral Structure

  Head of Year Asst. Head of Year
Year 7 Mr. K. Williams Mrs. M. Land
Year 8 Mrs. L. Lloyd Mrs. K. Sails
Year 9 Mrs. S. Treharne-Morgan Miss C. Price
Year 10 Mrs. H. Keane  
Year 11 Mrs. K. Ardolino Mrs. H. Williams

Cefnogaeth Fugeiliol

Er mai ein prif nod fel ysgol yw addysgu disgyblion, mae’n hanfodol eu bod yn barod i ddysgu. Fel y gwyddom, mae nifer o ffactorau yn effeithio ar allu’r disgyblion i berfformio’n dda, yn enwedig os oes gennym bryderon amdanynt. Yng Nghwmtawe, ymfalchiwn yn ein lefel uchel o ofal bugeiliol.

Wrth ddechrau, rhoddir pob disgybl mewn dosbarth cofrestru. Byddant yn aros yn yr un dosbarth a gyda’r un athro dosbarth trwy gydol eu cyfnod yn yr ysgol. Yr athro dosbarth, sy’n cwrdd â’r disgyblion ddwywaith y dydd, yw’r person cyntaf i roi cefnogaeth iddynt.

Arweinir ein athrawon dosbarth gan benaethiaid blwyddyn a phenaethiaid blwyddyn cynorthwyol, sy’n arolygu’r holl flwyddyn. Mae hyn yn golygu arolygu tua 260 disgybl. Mae gan bob blwyddyn ysgol ei ‘ardal fugeiliol’ ei hun sy’n gartref iddynt am eu pum mlynedd yn yr ysgol. Mae’r tîm blwyddyn yn arolygu cynnydd, lles, agweddau at ddysgu, safonau’r wisg ysgol a gwedd, ymddygiad, presenoldeb a phrydlondeb. Yn bwysicach fyth, maent yn cynnig cefnogaeth ac anogaeth cyson i sicrhau bod pob disgybl yn llwyddo hyd eithaf ei allu.

I sicrhau ein bod yn gallu cefnogi ein disgyblion rydym yn dibynnu ar gysylltiadau cryf rhwng y cartref a’r ysgol. Os oes gan rieni/ofalwyr unrhyw bryderon neu’n gallu darparu gwybodaeth a all ein cynorthwyo i wella ein cefnogaeth i’w plentyn, yna ffoniwch y pennaeth blwyddyn perthnasol yn ddiymdroi.

Strwythur Bugeiliol

  Pennaeth Blwyddyn Pennaeth Blwyddyn Cynorthwyol
Blwyddyn 7 Mr. K. Williams Mrs. M. Land
Blwyddyn 8 Mrs. L. Lloyd Mrs. K. Sails
Blwyddyn 9 Mrs. S. Treharne-Morgan Miss C. Price
Blwyddyn 10 Mrs. H. Keane  
Blwyddyn 11 Mrs. K. Ardolino Mrs. H. Williams
To The Top
I'r Top