Partnerships

We work with a range of schools, businesses and third sector organisations to improve outcomes for pupils and families in our wider community.

Primary Schools

We work closely with our designated feeder schools within Neath Port Talbot, and also with our preferred placement schools across Swansea, Powys and Carmarthenshire. More details on our Partner Primary School page.

Secondary Schools

We also work in partnership with other secondary schools, to share ideas and expertise. Cwmtawe has a strong track record of school-to-school support, as acknowledged in ESTYN’s Thematic Study. In addition, Welsh Government selected Cwmtawe to be one of a small number of Pioneer Schools, tasked with developing teachers across Wales to deliver the new curriculum. We are also an ERW Professional Learning school and an OLEVI training centre.

Post-16 Providers

When our pupils leave school at 16, most continue their studies in further education or sixth form. We have strong links with NPTC, Gower College, Morriston Comprehensive School, Maesydderwen School, Bishop Vaughan RC School, Llandovery College and Ffynone House.

University of Wales Trinity St David

We have a strong partnership with UWTSD and OLEVI as the main facilitation centre for the Outstanding Teacher Programme and Improving Teacher Programme in South West Wales. The programme has been in operation since 2014 and we have currently developed around 100 teachers from across the ERW region.

Swansea City Football Club

The school has very strong links with Swansea City Football Club. As the sole education provider for the Swans Academy’s full time and part time education programmes, we play a pivotal role in developing the premier league football talent of the future.

PANTRY Food Bank

We are delighted to support PANTRY, our local foodbank which serves Pontardawe, Alltwen, Trebanos, Rhos, Rhydyfro and Ynysmeudwy. Each year group within the school takes turns on a carousel to collect donations which benefit families within our local area.

Pontardawe Town Council

Our pupils have been actively involved in Pontardawe Town Council over a number of years. Two pupils have sat on the council and represented the views of young people. They have been instrumental in bringing positive change for the community and have thoroughly enjoyed the experience.

Neath Port Talbot Credit Union

The school has a very strong link with NPTCU and operates an active school credit union. As one of the first secondary schools to develop a credit union, it has gone from strength to strength.

In addition to promoting good financial habits, the credit union encourages pupils to save for the future. This supplements the financial education provided throughout our PSHE programme and increases pupil awareness of the work of credit unions. We are currently working on an innovative project with NPTCU to strengthen financial education across schools in Wales.

NPT Family

NPT Family is a local authority resource to provide support and guidance to families throughout the borough. They are available in the school at parents’ evenings and other key events to offer their services first hand.

Sports Association

Cwmtawe School is part of the Neath and Afan Sports Association. This three-way partnership aims to develop sport in the local community and ensure the availability of resources in light of funding cuts within local councils. Without the support of the association, many local clubs would not have football and rugby pitches to play on during the evenings and weekends.

Riverside Centre

The Riverside Centre in Pontardawe work closely with the school to offer all pupils outdoor education experiences and various programmes. For example, all our Year 7 pupils undertake a Forest Skills programme during the summer term, developing a variety of key skills as well as an appreciation of the environment around them. As a key resource in the local community, they also host the Heart of the Valleys Show every September. Park and ride facilities are available from the school to visit the show.

Local Churches

We have developed an excellent relationship with a variety of local churches, which enhances the spiritual, moral and ethical development of pupils. They visit the school to support the active CICS programme and also take assemblies around key dates in the school calendar (e.g. Christmas and Easter).

Partneriaethau

Gweithiwn gydag amrywiaeth o ysgolion, busnesau a sefydliadau trydydd sector i wella canlyniadau ein disgyblion a’u teuluoedd o fewn y gymdeithas ehangach.

Ysgolion Cynradd

Gweithiwn yn agos gyda’n hysgolion clwstwr o fewn Castell-nedd Port Talbot, a hefyd gyda’n hysgolion dewis lleoliad ar draws Abertawe, Powys a Chaerfyrddin. Ceir mwy o fanylion ar y dudalen Ysgolion Cynradd mewn Partneriaeth.

Ysgolion Uwchradd

Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion uwchradd eraill, i rannu syniadau ac arbenigedd. Mae gan Gwmtawe hanes cryf o gefnogaeth ysgol-i-ysgol, fel gydnabyddir yn Astudiaeth Thematig ESTYN. Ar ben hyn, dewisodd Llywodraeth Cymru Ysgol Cwmtawe i fod yn un o nifer fechan o Ysgolion Arloesol sydd â’r gwaith o ddatblygu athrawon ar draws Cymru i gyflwyno’r cwricwlwm newydd. Rydym hefyd yn ysgol broffesiynol dysgu ERW ac yn ganolfan hyfforddi OLEVI.

Darparwyr Ôl-16

Pryd mae ein disgyblion yn gadael ysgol yn 16, mae’r mwyafrif yn parhau â’u hastudiaethau mewn addysg bellach neu chweched dosbarth. Mae gennym gysylltiadau cryf gyda NPTC, Coleg Gwyr, Ysgol Gyfun Treforys, Ysgol Maesydderwen, Ysgol Gatholig Esgob Fychan, Coleg Llanymddyfri a Ffynone House.

Prifysgol Cymru Y Drindod Ty Ddewi

Mae gennym bartneriaeth cryf gydag UWTSD ac OLEVI fel y prif ganolfan ar gyfer y Rhaglen Athrawon Rhagorol a Rhaglen Gwella Athrawon De Orllewin Cymru. Gweithredwyd y rhaglen ers 2014 ac rydym eisoes wedi datblygu tua 100 athro ar draws ardal ERW.

Clwb Pêl-Droed Abertawe

Mae gan yr ysgol gysylltiadau cryf gyda Chlwb Pel-droed Abertawe. Fel darparwr rhaglen addysg llawn a rhan amser Academi y Swans chwaraewyr ran allweddol mewn datblygu talentau chwaraewyr uwch-gynghrair y dyfodol.

Band Bwyd y PANTRI

Rydym yn mwynhau cefnogi y PANTRI, ein banc bwyd lleol sy’n gwasanaethu Pontardawe, Alltwen, TrebanNWs, Rhos, Rhydyfro ac Ynysmeudwy. Mae pob grwp blwyddyn o fewn yr ysgol yn cymryd eu tro i gasglu cyfraniadau sy’n elwa teuluoedd o fewn ein dalgylch.

Cyngor Tref Pontardawe

Cymerodd ein disgyblion ran gweithgar ar Gyngor Tref Pontardawe dros nifer o flynyddoedd. Eisteddodd dau ddisgybl ar y cyngor yn cynrychioli barn y bobl ifanc. Buont yn allweddol mewn dod â newidiadau positif i’r gymuned ac maent wedi llwyr fwynhau’r profiad.

Undeb Credyd Castell-Nedd Port Talbot

Mae gan yr ysgol gysylltiadau cryf gyda NPTCU ac mae’n rhedeg undeb credyd yn yr ysgol. Fel un o’r ysgolion uwchradd cyntaf i ddatblygu undeb credyd aeth o nerth i nerth.

Ar ben hyrwyddo arferion ariannol da, mae’r undeb credyd yn annog disgyblion i gynilo ar gyfer y dyfodol. Mae’n cadarnhau’r addysg ariannol a ddarparwn o fewn ein rhaglen fugeiliol ac yn codi ymwybyddiaeth disgyblion o waith undeb credyd. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiect arloesol gyda NPTCU i gryfhau addysg ariannol ar draws ysgolion Cymru.

Teulu NPT

Mae Teulu NPT yn adnodd gan yr awdurdod lleol i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i deuluoedd ar draws y fwrdeistref. Maent ar gael yn yr ysgol ac mewn nosweithiau rhieni ac mewn digwyddiadau allweddol eraill i gynnig eu gwasanaeth.

Cymdeithas Chwaraeon

Mae Ysgol Cwmtawe yn rhan o Gymdeithas Chwaraeon Castell-nedd ac Afan. Bwriad y bartneriaeth tair ffordd yw datblygu chwaraeon yn y gymuned leol i sicrhau bod adnoddau ar gael yn wyneb toriadau o fewn cynghorau lleol. Heb gefnogaeth y gymdeithas ni fyddai gan nifer o glybiau lleol gaeau pêl-droed a rygbi i chwarae arnynt yn y nosweithiau ac ar y penwythnos.

Canolfan Riverside

Mae Canolfan Riverside Pontardawe yn gweithio’n agos gyda’r ysgol i gynnig profiadau addysg awyr agored i bob disgybl. Er enghraifft, mae pob disgybl ym mlwyddyn 7 yn cymryd rhan mewn rhaglen Sgiliau Fforest yn ystod tymor yr haf, yn datblygu amrywiaeth o sgiliau allweddol ynghyd â gwerthfawrogiad o’r amgylchedd o’u cwmpas. Fel adnodd allweddol yn y gymuned leol, mae hefyd yn gartref i Sioe Calon y Cymoedd bob mis Medi. Mae cyfleusterau parcio a theithio ar gael o’r ysgol i’r sioe.

Eglwysi Lleol

Rydym wedi datblygu perthynas wych gydag amrywiaeth o eglwysi lleol sy’n ehangu datblygiad ysbrydol a moesol disgyblion. Maent yn ymweld â’r ysgol i gefnogi’r rhaglen CICS a hefyd i gymryd gwasanaethau ar ddyddiadau allweddol yng nghalendr yr ysgol (e.e. Nadolig a Phasg).

To The Top
I'r Top