Family Support

We are firmly committed to supporting the families of our pupils as well as the individual child. Happy children achieve well in school, so it is in our interests to help and support the whole family unit.

We have a dedicated ‘Family Engagement Officer’ based at the school who works closely with Neath Port Talbot’s Education Welfare Service and a wide range of external partners. We encourage parents to speak to us regarding any difficulties that may be having an impact on their children as early as possible.

Please call the school to speak to Mrs. G. Morgan (Assistant Headteacher) in confidence.

Cefnogaeth Teuluol

Mae gennym ymlyniad cadarn at gefnogi teuluoedd ein plant ynghyd a chefnogi’r plentyn unigol. Me plant hapus yn llwyddo mewn ysgol felly mae gennym ddiddordeb mewn helpu a chefnogi’r holl uned deuluol.

Mae gennym ‘Swyddog Cefnogi’r Teulu’ cydwybodol yn yr ysgol sy’n gweithio’n agos gyda Gwasanaeth Addysg Lles Castell-nedd Port Talbot a gydag amrywiaeth o bartneriaid allannol. Anogwn rieni i siarad â ni am unrhyw anawsterau a allai effeithio ar eu plant cyn gynted â phosib.

Gofynnwn i chi gysylltu â’r ysgol i siarad yn gyfrinachol â Mrs. A. Thomas (Swyddog Cefnogi’r Teulu) neu Mrs. G. Morgan (Prifathrawes Cynorthwyol).

To The Top
I'r Top