Admissions

Primary to Secondary - Year 6 to Year 7

If your child is transferring from Year 6 in primary school to Year 7 in Cwmtawe, you must apply for a place within the ‘application window’ as designated by Neath Port Talbot local authority. This is usually during October of Year 6. More information on the application process may be found on the local authority’s website.

If you live outside the catchment area, please note you must apply to Cwmtawe through Neath Port Talbot CBC and not your own local authority.

We strongly advise all parents to apply for a place in time. Late applications will only be considered as outlined in Neath Port Talbot Local Authority's Admissions Policy. Living in the school’s catchment area does not guarantee a place at Cwmtawe.

Secondary In-Year Transfers

If you wish to transfer your child to Cwmtawe from another school after the start of Year 7, you are advised to contact the school directly on 01792 863200 or by completing the enquiry form below.

School Capacity

The Welsh Government calculate the maximum capacity of all schools in Wales. This is published within each local authority’s admissions policy. The admission limit for each individual year group in Cwmtawe is 256 and for the whole school is 1,280. Pupils may only be admitted above this number in extreme cases providing certain criteria are met.

 


 

Enquiry form

Mynediad

Cynradd i’r Uwchradd - Blwyddyn 6 i Flwyddyn 7

Os ydy eich plentyn yn trosglwyddo o Flwyddyn 6 yn yr ysgol gynradd i Flwyddyn 7 yn Ysgol Cwmtawe, rhaid i chi wneud cais am le o fewn y “ffenestr gais” a gynlluniwyd gan awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot. Fel arfer, mae hyn yn digwydd yn ystod mis Hydref, Blwyddyn 6. Gellir cael mwy o wybodaeth am y broses o anfon cais ar wefan yr awdurdod lleol.

Os ydych yn byw tu allan i’r dalgylch, mae’n rhaid i chi wneud cais i Ysgol Cwmtawe trwy CBLl Nedd Port Talbot ac nid trwy eich awdurdod lleol.

Argymhellwn bod pob rhiant yn gwneud cais cynnar am le. Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried yn unol â chanllawiau Polisi Mynediad Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot. Nid yw byw o fewn dalgylch yr ysgol yn sicrhau lle yng Nghwmtawe.

Trosglwyddiadau Uwchradd o fewn Blwyddyn

Os hoffech symud eich plentyn o ysgol arall i Ysgol Cwmtawe ar ôl dechrau Blwyddyn 7, fe’ch cynghorir i gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol ar 01792 863200 neu trwy lenwi’r ffurflen isod.

Nifer Plant yn yr Ysgol

Llywodraeth Cymru sy’n pennu’r nifer o blant all fynychu pob ysgol yng Nghymru. Cyhoeddir y wybodaeth ym mholisi mynediad pob awdurdod lleol. Uchafswm y disgyblion y gellir eu derbyn ym mhob blwyddyn yn Ysgol Cwmtawe yw 256. Ar draws yr ysgol gyfan, y nifer yw 1,280. Gellir derbyn disgyblion ychwanegol mewn achosion eithriadol yn unig, a hynny dim ond os ydynt yn cwrdd â’r gofynion.

To The Top
I'r Top