Employment Opportunities

Our staff at Cwmtawe are one of our greatest assets. In order to secure outstanding outcomes for all pupils, we need to appoint and retain staff of the highest calibre. We are very proud of the quality of our staff who are prepared to go ‘the extra mile’ to ensure every pupil in Cwmtawe achieves their potential. 

We invest heavily in professional development to ensure all our staff are able to thrive and excel in their roles. We achieved the coveted ‘Investor in People’ award in 2007 in recognition of this and we are a lead school for the Outstanding Teacher Programme and a Welsh Government New Deal Pioneer School

If you are interested in working with us, please forward your CV and covering letter to cwmtaweschool@hwbcymru.net or complete the form below. We will keep your details on file and contact you when vacancies become available. Please indicate the field you are interested in.

Graduate Teacher Programme

Cwmtawe School is committed to developing the next generation of teachers. We are heavily involved and have significant experience in the Graduate Teacher Programme offered by SEWCTET. Over the past ten years, we have trained no less than 22 Graduate Teachers. If you have a strong degree in a shortage subject, please read the documentation on the Teacher Training Cymru website to ensure you meet all requirements and then contact us to explore your options. 

 

Current Vacancies

Vacancies are advertised as they become available on our e-teach page and via our social networking channels. 

 

Future Vacancies

You can register your details for any future vacancies by completing the form below:

Job Role

Cyfleoedd Gwaith

Ein prif gaffaeliad yn Ysgol Cwmtawe yw ein staff. Er mwyn sicrhau canlyniadau rhagorol i bob disgybl mae angen apwyntio a chadw staff o’r ansawdd uchaf. Ymfalchiwn yn ansawdd ein staff sy’n barod i wneud eu gorau glas i sicrhau bod pob disgybl yng Nghwmtawe yn gwireddu eu potensial.

Buddsoddwn mewn datblygiad proffesiynol i sicrhau bod ein holl staff yn gallu llwyddo yn eu gwaith. Fel cydnabyddiaeth o hyn, llwyddodd yr ysgol ennill y wobr gydnabyddedig ‘Buddsoddwr mewn Pobl’ yn 2007 ac rydym yn un o’r ysgolion sy’n arwain y Rhaglen Athrawon Rhagorol ac Ysgol Arloesol Dêl Newydd Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gofynnwn i chi anfon eich CV ynghyd â llythyr at cwmtaweschool@npted.org neu gwblhau’r ffurflen isod. Byddwn yn cadw eich manylion ac yn cysylltu â chi pan fydd swyddi ar gael. Nodwch isod pa faes y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Rhaglen Addysgu i Raddedigion

Mae gan Ysgol Cwmtawe ymlyniad i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o athrawon. Mae gennym brofiad sylweddol a chymerwn ran flaenllaw yn y Rhaglen Addysgu i Raddedigion a gynigir gan SEWCTET. Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf rydym wedi hyfforddi cynifer â 22 athro graddedig. Os oes gennych radd uchel mewn pwnc sy’n brin o athrawon, gofynnir i chi ddarllen y ddogfen ar wefan Hyfforddiant Athrawon Cymru i sicrhau eich bod yn cwrdd â’r gofynion ac yna i gysylltu â ni i edrych ar yr holl ddewisiadau.

Swyddi Gwag Presennol

Hysbysebir swyddi gwag ar dudalen e-teach ac ar ein safleoedd ar wefannau cymdeithasol. 

Job Role
To The Top
I'r Top