Academic

Our pupils develop a wide range of knowledge, skills and understanding during their five years at Cwmtawe. In addition to learning new subject content, we also focus on developing skills which will benefit them in further and higher education, as well as in the world of work.

Key Stages

Year 7, Year 8 and Year 9 are known as key stage 3. These years set the foundation in preparation for GCSE studies. Pupils acquire a broad range of knowledge and develop key skills across many subjects.

During Year 9, they will choose their ‘option’ subjects. These are the subject areas they will specialise in to GCSE level in Year 10 and Year 11. These GCSE years are known as key stage 4.

XL reviews

Pupil progress is monitored regularly and reported termly via your child’s planner. On the relevant XL page, you will see a breakdown of how your son/daughter is performing in each of their subjects.

Annual Report

In addition to the XL reviews, you will receive an interim summary report and a full annual progress report each year. This outlines your son/daughter’s performance in each subject area.

Parents’ Evenings

All parents are encouraged to attend their son/daughter’s Annual Parents’ Evening. This gives you an opportunity to discuss progress with each of your child’s subject teachers. It is an ideal opportunity to see what your child is learning and discuss ways you can help at home. The dates for all Parents’ Evenings are contained within the pupil planner and on our key dates page.

Academaidd

Mae ein disgyblion yn dysgu rhychwant eang o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yn ystod eu pum mlynedd yng Nghwmtawe. Ar ben dysgu gwybodaeth pynciol newydd rydym hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau fydd o les iddynt mewn addysg bellach ac uwch ac yn y byd gwaith.

Cyfnodau Allweddol

Yr enw ar Flwyddyn 7, Blwyddyn 8 a Blwyddyn 9 yw cyfnod allweddol 3. Yn ystod y blynyddoedd hyn gosodir y sylfeini sy’n paratoi’r disgyblion ar gyfer astudiaethau TGAU. Mae’r disgyblion yn caffael gwybodaeth eang ac yn datblygu sgiliau allweddol ar draws sawl pwnc.
Yn ystod Blwyddyn 9 byddant yn dewis eu hopsiynau. Dyma’r pynciau y byddant yn canolbwyntio arnynt am eu TGAU ym mlwyddyn 10 a blwyddyn 11. Yr enw ar y blynyddoedd TGAU hyn yw cyfnod allweddol 4.

Adolygiadau XL

Adolygir cynnydd disgyblion yn gyson a rhoddir adroddiadau tymhorol yn nhrefnydd personol eich disgybl. Ar y dudalen XL perthnasol fe welwch sut mae eich mab/merch yn perfformio ym mhob pwnc.

Adroddiad Blynyddol

Ar ben adolygiadau XL, byddwch yn derbyn adroddiad byr ac adroddiad blynyddol llawn bob blwyddyn. Mae’n amlinellu perfformiad eich mab/merch ym mhob pwnc.

Nosweithiau Rhieni

Anogir pob rhiant i fynychu Noson Rieni Blynyddol eich mab/merch. Rhydd gyfle i chi drafod cynnydd gydag athrawon eich plentyn ym mhob pwnc. Mae’n gyfle eiraid i chi weld sut mae eich plentyn yn dysgu ac i drafod sut allwch chi helpu adref. Fe welwch ddyddiadau pob noson rieni yn nhrefnydd personol disgyblion ar y dudalen dyddiadau allweddol.

To The Top
I'r Top