Year 6 Parents

The thought of moving from primary school to a larger secondary school can be a little daunting for pupils and parents. We work very hard with all our partner schools to make this experience exciting and enjoyable.

Prospective Year 7 pupils are introduced to the school through a phased programme which starts in Year 5. Teachers in Cwmtawe and our designated primary schools focus on building on the momentum gained at key stage 2. This ensures that the transition between Years 6 and 7 is as seamless as possible, both academically and pastorally. Most of our pupils have visited the school on many occasions for various skills days and our school production before their final Induction Day during July of Year 6.

Our prospectus is available for parents to view on the website in October when the application window opens. This is followed by an information evening held at the school in June.

Applying for a place

All applications to the school must be made through Neath Port Talbot local authority. Details are available on our admissions page.

If your child does not attend one of our designated cluster primary schools but you would like them to be invited to our Induction Day please complete the new intake contact form.

2023-2024 Transition

 

Rhieni Blwyddyn 6

Mae symud o ysgol gynradd i ysgol uchradd mwy o faint yn gam mawr i ddisgyblion a’u rhieni. Gweithiwn yn egniol gyda’r ysgolion sy’n ein bwydo i wneud y profiad yn un cyffrous ac yn un i’w fwynhau.

Cyflwynir darpar ddisgyblion blwyddyn 7 i’r ysgol trwy raglen graddol sy’n dechrau ym mlwyddyn 5. Mae athrawon Cwmtawe a’r ysgolion sy’n ein bwydo yn adeiladu ar y momentwm a ddatblygwyd yng nghyfnod allweddol 2. Mae’n sicrhau bod y trosglwyddo rhwng blynyddoedd 6 a 7 mor rhwydd â phosib, yn academaidd ac yn fugeiliol. Mae’r rhan fwyaf o’n disgyblion eisoes wedi ymweld â’r ysgol ar sawl achlysur (ar ein hamrywiol ddyddiau sgiliau ac i wylio’n cynhyrchiad ysgol) cyn y Diwrnod Pontio olaf yn ystod mis Gorffennaf blwyddyn 6.

Gall rhieni edrych ar ein prosbectws ar y wefan ym mis Hydref pan ellir gwneud ceisiadau. Yn dilyn hyn ceir noson wybodaeth yn yr ysgol ym Mehefin.

Gwneud Cais i Ysgol Cwmtawe

Rhaid gwneud pob cais i’r ysgol trwy awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot. Ceir manylion pellach ar ein tudalen ceisiadau.

Os nad yw eich plentyn yn mynychu un o’r ysgolion cynradd yn ein clwstwr ond hoffech iddynt gael gwahoddiad i’n Diwrnod Pontio gallwch lenwi’r ffurflen gyswllt disgyblion newydd.

To The Top
I'r Top