Parents

Choosing the best secondary school for your child is an important consideration for all parents/carers. We recognise this at Cwmtawe and do everything we can to ensure your son or daughter is happy in school and achieves well.

We welcome all communication from parents/carers and endeavour to keep you as informed as we can. However, we also recognise that in a school of nearly 1,150 pupils, this can present its own challenges.

We encourage all parents/carers to sign up to our Twitter feed for regular updates. We also publish newsletters every term and provide as much information as we can on our website. For urgent messages, we use text messaging, so please ensure we have up-to-date contact details on file and you inform us immediately of any changes.

If you have any queries or concerns throughout the year, please do not hesitate to contact your son/daughter’s Head of Year in the first instance.

Rhieni

Mae dewis yr ysgol uwchradd orau ar gyfer eich plentyn yn ystyriaeth bwysig i bob rhiant/gofalwr. Cydnabyddwn hyn yng Nghwmtawe a gwnawn bopeth o fewn ein gallu i sicrhau bod eich mab neu ferch yn hapus yn yr ysgol ac yn cyflawnu hyd eithaf eu gallu.

Croesawn bob gohebiaeth gan rieni/ofalwyr a cheisiwn roi cymaint o wybodaeth â phosib i chi. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod y gall hyn gynnig heriau i ni mewn ysgol o bron 1,300 disgybl.

Anogwn rieni/ofalwyr i edrych ar ein gwefan ar Trydar am ddiweddariadau rheolaidd. Rydym hefyd yn cyhoeddi cylchlythyr tymhorol a darparwn gymaint o wybodaeth â phosib ar ein gwefan. Am negeseuon brys defnyddiwn negeseuon tects felly sicrhewch bod gennym fanylion cyswllt ar eich cyfer a gofynnwn i chi ein hysbysu yn ddiymdroi o unrhyw newidiadau yn y manylion hynny.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau trwy gydol y flwyddyn, peidiwch oedi cyn cysylltu â phennaeth blwyddyn eich mab/merch yn y lle cyntaf.

To The Top
I'r Top