Community

The school prides itself on very strong links with the local community. We have a range of strong partnerships with other schools, education providers, local businesses and third sector organisations. Our pupils thrive on working at the heart of the community and we welcome further links which benefit our young people.

Cymuned

Mae’r ysgol yn ymfalchio yn ei chysylltiadau cryf gyda’r gymuned leol. Mae gennym rychwant o bartneriaethau cryf gydag ysgolion eraill, darparwyr addysg, busnesau lleol a sefydliadau trydydd sector. Mae ein disgyblion yn ffynnu ar weithio yng nghalon y gymuned ac rydym yn croesawu cysylltiadau pellach sydd o les i’n pobl ifanc.

To The Top
I'r Top